ДНЗ "Колосок", Обухів
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

СТАТУТ

Дошкільного навчального закладу «Колосок»

с. Обухів Мурованокуриловецького району Вінницької області

Загального розвитку

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дошкільний навчальний заклад – Обухівський навчальний заклад «Колосок» загального розвитку – є комунальною установою.

1.2.Дошкільний навчальний заклад «Колосок» створено на підставі рішення 13 сесії Обухівської сільської ради від 20.02.2001 року 3 скликання.

1.3.Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

Вінницька область, Мурованокуриловецький район, село Обухів,

вулиця Аграрна,1 тел. 36429

1.4.Засновник дошкільного навчального закладу є Обухівська сільська рада.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5.Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.6.Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.

1.7.Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

1.8.Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних, завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров′я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11.Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.Комплектування дошкільного навчального закладу

2.1.Заклад розрахований на 42 місця.

2.2.Групи комплектуються за віковими ознаками (різновікові).

2.3.У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний навчальний заклад має групи з : денним перебуванням дітей.

2.5.Наповнюваність груп дітьми становить:

від 1 до 3 років – 15 дітей

від 3 до 7 років – 20 дітей

2.6.Для зарахування дитини у дошкільний начальний заклад необхідно пред’явити :

- медичну довідку про стан здоров′я дитини , з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- документи для зарахування до групи ;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- документи для встановлення батьківської плати.

2.7.За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі державної комунальної форм власності у разі хвороби, карантину, санітарні лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період.

2.8.Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров′я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками, які їх замінюють, платиза харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – 10 днів.

2.10.За дитиною зберігається місце в слідуючих випадках:

- її хвороби;

- карантину;

- хвороби або відпустки матері;

- на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють.

2.11.Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють із Статутом.

3. Режим роботи дошкільного навчального закладу

3.1.дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин вихідні: субота, неділя, святкові.

3.2.Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу: з 8.00 до 17.00.

4. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі

4.1.Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.План роботи державного та комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується  керівником дошкільного закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою відділом освіти Мурованокуриловецької  райдержадміністрації.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою: Барською рай СЕС.

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється за державною базою програмою «Дитина», «Впевнений старт» та іншими додатковими програмами розвитку дітей.

4.6.Дошкільний навчальний заклад спрямовує свою роботу на 100-відсоткове охоплення дітей 5-річного віку, забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всіх дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до цього дошкільного навчального закладу створює умови для повноцінного фізичного і психічного розвитку, формування інтересів, намірів дитини, реалізації позитивних задумів та планів у різних сферах життєдіяльності дітей, веденням в навчально-виховний процес пояснювально-перетворювальної стратегічної діяльності; компетентного, інтегрованого підходу в їхньому взаємозв’язку, реалізовує принцип наступності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою.

4.7. Дошкільний навчальний заклад реалізує освітні програми за художньо-естетичним напрямом.

4.8. Дошкільний навчальний заклад надає освітні послуги (гуртки безоплатні).

5.Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

Порядок забезпечення продуктами харчування: магазин «Лідер» ПП Білохатнюк, магазин «Смак» ПП Слющенкова А.М.

У дошкільному навчальному закладі встановлено: 3-х разове харчування.

Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильність зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного навчального закладу, зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників дошкільного навчального закладу.

6.Медичне обслуговування дітей  у дошкільному навчальному закладі

6.1.Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюється органом охорони здоров′я на безоплатній основі Обухівською амбулаторією.

6.2.Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні  заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров′я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально – виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступник керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи  у роботі встановлюються такі форми матеріального заохочення:

- грамоти

- подяки

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров′я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров′ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров′ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності.

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані :

- своєчасно вносити  плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоровя дитини;

-інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5.  На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу приймається особа, яка має відповідальну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються  законодавством України про працю, Законами України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», іншими  нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до  них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи  з дітьми;

-брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-на підвищення кваліфікації, участь у методичних обєднаннях, нарадах тощо;

-проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-обєднуватися у професійні спілки та бути членами інших обєднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-на захист професійної честі та власної гідності;

-інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоровю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-брати участь у роботі педагогічної ради  та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

--інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні  та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного  навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоровя дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники  дошкільного навчального  закладу у відповідності до статті26 Закону України»Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди: 2 рази на рік Мурованокуриловецькою рай поліклінікою та райСЕС.

7.12.Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,  затвердженого міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

7.13.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків,умови колективного договору(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. Педагогічні працівники звільняє і призначає керівник ДНЗ.

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється  його засновником: Обухівською сільською радою

8.2. Безпосередньє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

-відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про  дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

Відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу:

-приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

-видає у межах своєї компетенції накази про розпорядження, контролює їх виконання;

-затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;

-контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил,-техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-щороку звітує про навчально-виховну , методичну, економічну  і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків  або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі- педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входить: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші  спеціалісти. Входить голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним навчальним закладом.

Педагогічна рада закладу:

-розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно до  потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 14, батьків 45.

Термін повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-приймають Статут, зміни та доповнення;

-обирають раду дошкільного закладу, її членів та голову, встановлюють терміни її повноважень;

-заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного голосування;

-розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

9.   МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.Відповідно до рішення 13 сесії Обухівської сільської ради від 20 лютого 2001 року  3  скликання дошкільному навчальному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

9.2.Рішенням 13 сесії Обухівської сільської ради від 20 лютого 2001 року 3 скликання дошкільному навчальному закладу виділена присадибна ділянка площею 0, 60 га.

9.3. Дошкільний навчальний заклад немає службового житла для працівників закладу.

10.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

-засновника;

-відповідних бюджетів(для державних і комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-батьків або осіб, що їх замінюють:

-добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб;

-спонсорська допомога.

10.2.Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має право:

-придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-отримувати допомогу від  підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно з законодавством.

10.3. Статистична звітність №85-к про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Обухівської сільської ради…

11. Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу.

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться 1 раз на 10 років у порядку встановленому  МОНмолодьспорту України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог, що до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади: виконавчий комітет Обухівської сільської ради та відділом освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язані з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного навчального закладу.

Логін: *

Пароль: *